Dokumenty

Do pobrania

Statut Stoowarzyszenia
KRS Stowarzyszenia
Deklaracja Członkowska
Ankieta Członkowska

Uprzejmie informujemy, że z dniem 25 maja 2018r zaczęły obowiązywać nowe przepisy w sprawie ochrony danych osobowych, znane powszechnie jako RODO.
Głównym celem RODO jest ujednolicenie zasad przetwarzania danych osobowych na terenie Unii Europejskiej.  W związku z powyższym, wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia
2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest firma Śląskie Stowarzyszenie Osób Dotkniętych Chorobą Parkinsona 

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu nawiązania kontaktu oraz na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. f ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. jako usprawiedliwionego interesu administratora, W celu wykonywania zadań statutowych oraz na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa oraz podmioty zaangażowane w obsługę Państwa spraw.

Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą tak długo jak będzie to konieczne do wykonywania wszystkich obowiązków wynikających z członkostwa, a także tych określonych przepisami prawa lub w oparciu  o uzasadniony interes realizowany przez administratora (dane przetwarzane są do momentu ustania przewarzania w celach planowania biznesowego). Następnie Państwa dane będą przechowywane w celach archiwalnych.

Posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.

Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niepodanie danych może skutkować niemożliwością nawiązania kontaktu i realizacji działań Stowarzyszenia.